Skip to content

闭包

定义

 • 简单定义:函数 A 内部有一个函数 B,函数 B 可以访问到函数 A 中的参数与变量,那么函数 B 就是闭包
 • MDN定义(理论上)

闭包是指那些能够访问自由变量(在函数中使用的,但既不是函数参数也不是函数的局部变量的变量)的函数。

 • 实践

使创建它的上下文已经销毁,它仍然存在,在代码中引用了自由变量 垃圾回收机制没有把当前变量和参数回收掉,这样的操作带来了内存泄漏的影响

通常就是通过闭包间接访问函数内部的变量,也就是说闭包就是能够读取其它函数内部变量的函数

js
function A() {
  let a = 1
  windos.B = function() {
    console.log(a)
  }
}
A()
B() // 1
function A() {
  let a = 1
  windos.B = function() {
    console.log(a)
  }
}
A()
B() // 1
js
function a() {
  let i = 0;
  return function b(){
    console.log(++i)
  }
}
let fn = a()
fn() // 1
fn() // 2
fn() // 3
function a() {
  let i = 0;
  return function b(){
    console.log(++i)
  }
}
let fn = a()
fn() // 1
fn() // 2
fn() // 3

使用时期

需要重用一个变量,又要保护变量不会被污染

特点

 • 参数与变量不会被垃圾回收机制回收

与作用域相比较

 • 全局变量
  • 优:可重用
  • 缺:容易污染
 • 局部变量
  • 优:不会被污染,仅函数内部可用
  • 缺:不可重用

缺点

 • 比普通函数占用更多的内存。
  • 释放:将引用内层函数对象的变量赋值为null
  • 内存泄漏的影响,当内存泄漏到一定程度会影响你的项目运行变得卡顿等等问题

内存泄露

指程序中己动态分配的堆内存由于某种原因程序未释放或无法释放,造成系统内存的浪费,导致程序运行速度减慢甚至系统崩溃等严重后果

用途

 • 将一个变量长期驻扎在内存当中可用于循环取值
 • 私有变量计数器,外部无法访问,避免全局变量额污染
 • 重用一个变量,又保护变量不被污染的一种机制。

经典例题

js
// 本意输出1 2 3 4 5
for (var i = 1; i <= 5; i++) {
 setTimeout(function timer() {
  console.log(i)
 }, i * 1000)
}
// 错误输出 6 6 6 6 6
// 本意输出1 2 3 4 5
for (var i = 1; i <= 5; i++) {
 setTimeout(function timer() {
  console.log(i)
 }, i * 1000)
}
// 错误输出 6 6 6 6 6
  1. 闭包解决----IIFE(立即执行函数)
js
for (var i = 1; i <= 5; i++) {
  (function (j) {
    setTimeout(function timer() {
      console.log(j)
    }, j * 1000)
  })(i)
}
for (var i = 1; i <= 5; i++) {
  (function (j) {
    setTimeout(function timer() {
      console.log(j)
    }, j * 1000)
  })(i)
}
  1. 闭包解决----函数嵌套
js
for (var i = 1; i <= 5; i++) {
  function b(j){
    setTimeout(function timer() {
      console.log(j)
    }, j * 1000)
  }
  b(i)
}
for (var i = 1; i <= 5; i++) {
  function b(j){
    setTimeout(function timer() {
      console.log(j)
    }, j * 1000)
  }
  b(i)
}
  1. setTimeout的第三个参数
js
for (var i = 1; i <= 5; i++) {
  setTimeout(function timer(j) {
    console.log(j)
  }, i * 1000, i)
}
for (var i = 1; i <= 5; i++) {
  setTimeout(function timer(j) {
    console.log(j)
  }, i * 1000, i)
}
  1. 使用let定义i
js
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  setTimeout(function timer() {
    console.log(i)
  }, i * 1000)
}
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  setTimeout(function timer() {
    console.log(i)
  }, i * 1000)
}

结合作用域链

js
var data = [];
for (var i = 0; i < 3; i++) {
 data[i] = function () {
  console.log(i);
 };
}
data[0](); // 3
data[1](); // 3
data[2](); // 3
var data = [];
for (var i = 0; i < 3; i++) {
 data[i] = function () {
  console.log(i);
 };
}
data[0](); // 3
data[1](); // 3
data[2](); // 3
 1. 执行到 data[0]
js
globalContext = {
  VO:{
    data:[...],
    i:3
  }
}
globalContext = {
  VO:{
    data:[...],
    i:3
  }
}
 1. 执行data[0]
js
data[0]Context = {
  AO:{
    arguments:{
      length:0
    }
  },
  Scope:[AO,globalContext.VO]
}
data[0]Context = {
  AO:{
    arguments:{
      length:0
    }
  },
  Scope:[AO,globalContext.VO]
}
 1. 因为data[0]的AO中没有i,所以从 globalContext.VO 中去查找
 2. data[1],data[2] 同理

使用匿名函数包裹形成闭包

js
var data = [];
for (var i = 0; i < 3; i++) {
 data[i] = (function (i) {
    return function(){
      console.log(i);
    }
 })(i);
}
data[0](); // 0
data[1](); // 1
data[2](); // 2
var data = [];
for (var i = 0; i < 3; i++) {
 data[i] = (function (i) {
    return function(){
      console.log(i);
    }
 })(i);
}
data[0](); // 0
data[1](); // 1
data[2](); // 2
 1. 在执行到 data[0]
js
globalContext = {
  VO:{
    data:[...],
    i:3
  }
}
globalContext = {
  VO:{
    data:[...],
    i:3
  }
}
 1. 执行data[0]
js
data[0]Context = {
  AO:{
    arguments:{
      length:0
    }
  },
  Scope:[AO,匿名函数Context.AO,globalContext.VO]
}
匿名函数Context= {
  AO:{
    arguments:{
      0:0,
      length:1
    },
    i:0
  }
}
data[0]Context = {
  AO:{
    arguments:{
      length:0
    }
  },
  Scope:[AO,匿名函数Context.AO,globalContext.VO]
}
匿名函数Context= {
  AO:{
    arguments:{
      0:0,
      length:1
    },
    i:0
  }
}
 1. data[0]沿着作用域链找到了匿名函数Context.AO上的i,此时就不会再继续查找了
 2. data[1],data[2] 同理

更新于: