Skip to content

12-25

计算机网路

  1. TCP与UDP的区别

设计模式

  1. 用Class与Function的方式分别实现一个单例模式的案例
js
class Person{

}

function Person(){

}

console.log(Person.getInstance() === Person.getInstance())
class Person{

}

function Person(){

}

console.log(Person.getInstance() === Person.getInstance())

浏览器

  1. 什么是回流与重绘?
  2. 浏览器中存储数据的方案有哪几种

CSS

实现一个雪花飘落的动画?

tips:

  • 这里的雪花就画个圆就行了,或者找个雪花图片
  • 飘落,就是摇摇晃晃的 从上向下掉(简单表示一下就行了)

朋友们的回答

更新于: